پژوهش های سیاسی جهان اسلام (PRIW) - اخبار و اعلانات