پژوهش های سیاسی جهان اسلام (PRIW) - واژه نامه اختصاصی