پژوهش های سیاسی جهان اسلام (PRIW) - راهنمای نویسندگان