پژوهش های سیاسی جهان اسلام (PRIW) - اهداف و چشم انداز