پژوهش های سیاسی جهان اسلام (PRIW) - مقالات آماده انتشار